Chaiscreen_eng 

PRODUCTS Pad Printing Plates

CONTACT US

Pad Printing Platesคุณสมบัติทั่วไป
เพลทแม่พิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์ระบบแพ็ด มีให้เลือกใช้งานหลากหลายชนิด เช่น เพลทหนา 10 มม ,ขนาด 3x3” , 3x4” 4x4”,4x6”, 4x8” และขนาดพิเศษอื่นๆ รวม เพลท บางขนาด 100x250 ,150x300 ,200x400 , 125x450 – 620 มม , 150x550 – 750มม หนา 0.25 และ 0.5 มม และขนาดพิเศษอ