Chaiscreen_eng 

PRODUCTS Rack Oven Type

CONTACT US

Rack Oven Type

ตู้อบบล๊อคสกรีน ชนิดแร็ค

คุณสมบัติทั่วไป
ตู้อบบล็อกสกรีนชนิดแร็ค เป็นตู้อบชิ้นงานพิมพ์ ใช้ในกรณีที่ต้องการอบชิ้นงานพิมพ์ทั้งแร็ค มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถควบคุมอัตราการหมุนเวียนของความร้อนภายในตู้ได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบได้ตามความต้องการลูกค้า สะดวกและ ง่ายต่อการควบคุมระบบการทำ