Chaiscreen_eng 

PRODUCTS Pneumatic Type

CONTACT US

Pneumatic Type

เครื่องขึงผ้าสกรีนชนิดนิวแมติก

คุณสมบัติทั่วไป
กระบอกลมในการขึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ละขนาดกรอบ สะดวกในการใช้งานและเคลื่อนย้าย มีหลากหลายขนา