Chaiscreen_eng 

PRODUCTS Micro Stick

CONTACT US

Micro Stickคุณสมบัติทั่วไป
ชุดอุปกรณ์ยางยูรีเทนทำความสะอาดชิ้นงาน เหมาะสำหรับทำความสะอาดเฉพาะจุด พร้อมแผ่นทำความสะอาด ขนาด 70x70 มม ขนาดใช้งาน 1-2 มม สามารถใช้น้ำล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย อายุการไข้งานยาวนาน